Regulamin

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin (dalej jako: Regulamin) reguluje zasady uczestnictwa w wydarzeniu Konwent Dobrych Praktyk (dalej jako: Wydarzenie). Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest zapoznanie się z Regulaminem i jego zaakceptowanie.

2. Organizatorem Wydarzenia jest FLOW UP GROUP Sp. z o.o.

3. Organizator działa we współpracy z Partnerami (dalej jako: Partnerzy) biorącymi udział w organizacji i promocji Wydarzenia. Partnerami mogą być w szczególności osoby fizyczne, osoby prawne oraz osoby nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, które zajmują się obsługą audiowizualną Wydarzenia, cateringiem lub udostępnianiem Obiektu.

4. Celem Wydarzenia jest poszerzanie wiedzy i wymiana doświadczeń zawodowych w różnego typu przedsiębiorstwach. Ponadto poszerzenie kontaktów biznesowych oraz budowanie prawdziwych relacji międzyludzkich, a także budowanie świadomości na temat odpowiedzialności w biznesie oraz wsparcie wybranych przez Organizatora instytucji charytatywnych.

5. Wydarzenie odbędzie się w WSB Poznań (dalej jako: Obiekt) i terminie 24 maja 2019 (dalej jako: Termin) ogłaszanych przez Organizatora za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, m. in. przez publikowanie informacji na portalu LinkedIn oraz Facebook i innych.

7. Wydarzenie nie jest imprezą masową, o której mowa w ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2018 r. poz. 1870).

8. Wydarzenie jest imprezą zamkniętą, na którą wstęp mają jedynie osoby posiadające bilet wstępu.

II. Warunki uczestnictwa

1. Uczestnikiem Wydarzenia może zostać osoba pełnoletnia, która zarezerwowała bilet wstępu na Wydarzenie.

2. W celu rezerwacji biletu Uczestnik musi podać swoje imię, nazwisko oraz adres email. Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie mu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wiadomości związanych z uczestnictwem w Wydarzeniu.

3. Wstęp na Wydarzenie jest płatne. Bilety można nabyć poprzez rezerwację na stronie internetowej wskazanej uprzednio przez Organizatora (dalej jako: Serwis) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Pula biletów jest ograniczona.

4. Uczestnik w celu zarezerwowania biletu zobowiązany jest zaakceptować regulamin korzystania z Serwisu.

5. Uczestnik, który zarezerwował bilet, a chcący zrezygnować z uczestnictwa w Wydarzeniu powinien poinformować o swojej rezygnacji Organizatora za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

6. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie jego wizerunku, utrwalonego w trakcie Wydarzenia, w celach promocyjnych przez Organizatora oraz Partnerów.

7. Uczestnicy w trakcie trwania Wydarzenia mogą informować innych Uczestników o prowadzonej działalności zawodowej, jednak w czasie trwania Wydarzenia niedopuszczalne jest zawieranie transakcji.

8. Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie Obiektu, zwłaszcza w zakresie przepisów przeciwpożarowych.

9. Uczestnik może wykorzystywać udostępnione przez Organizatora lub Partnerów materiały promocyjne, w tym materiały graficzne, fotograficzne i audiowizualne w granicach dozwolonego użytku, w tym poprzez rozpowszechnianie ich w mediach społecznościowych. Korzystanie z udostępnionych materiałów nie może naruszać praw autorskich przysługujących twórcom tych utworów, w szczególności Uczestnik nie ma prawa ingerować w utwór poprzez jego edytowanie lub wprowadzanie jakichkolwiek zmian. Uczestnik korzystający z udostępnionych przez Organizatora lub Partnera materiałów promocyjnych ma obowiązek oznaczyć autora materiału oraz wskazać źródło pochodzenia materiałów jako oficjalne materiały FLOW UP GROUP Sp. z o.o..

III. Bezpieczeństwo

1. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów i reguł porządkowych nakładanych przez zarządcę Obiektu, a w szczególności Uczestnik zobowiązany jest do wylegitymowania się dowodem tożsamości przed wejściem na teren Obiektu, jeśli zarządca Obiektu będzie tego wymagał.

2. Zabrania się wnoszenia na teren Obiektu broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów oraz materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.

3. Uczestnik Wydarzenia jest zobowiązany zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na terenie Obiektu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wstępu lub wyproszenia osoby zachowującej się w sposób zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na terenie Obiektu.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione, skradzione w trakcie trwania Wydarzenia.

6. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenie mienia oraz inne szkody na terenie Obiektu.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z winy Uczestnika, który nie zastosował się do Regulaminu.

IV. Uprawnienia Organizatora

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Wydarzenia.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu strat poniesionych po stronie Uczestnika wywołanych odwołaniem Wydarzenia.

3. Organizator ma prawo wykorzystywać wszelkie materiały graficzne, zdjęcia, nagrania do promocji wydarzenia w przyszłości, w tym ma prawo wykorzystywać nieodpłatnie wizerunek Uczestników na podstawie zgody wyrażonej w niniejszym regulaminie.

4. Organizator może zachęcać Uczestników do wspierania wybranej przez siebie organizacji charytatywnej w trakcie Wydarzenia lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

V. Przetwarzanie danych

1. Uczestnik Wydarzenia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, podanych w formularzu zgłoszeniowym, w celu zapewnienia możliwości uczestnictwa w Wydarzeniu a także zapewnienia bezpieczeństwa.

2. Administratorem danych osobowych FLOW UP GROUP Sp. z o.o. Poznań ul. Mikstacka 16

3. Odbiorcą danych osobowych może być w szczególności zarządca Obiektu.

4. Przetwarzanie danych osobowych może być powierzone podmiotowi prowadzącemu elektroniczną rezerwację biletów wstępu w celu umożliwienia rezerwacji biletów drogą elektroniczną (Serwis).

5. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres 1 miesiąca lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6. Uczestnikowi przysługuje prawo do:

a) żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych;

b) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

c) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu. Odmowa podania danych osobowych wiąże się z brakiem możliwości uczestnictwa w Wydarzeniu.

8. Organizator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

VI. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie.

2. Wszelkie zapytania powinny być kierowane do Organizatora na adres mailowy: 

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie dnia 18.03.2019